คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
  แขนงวิชาทัศนศิลป์
   
 
รองศาสตราจารย์พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น

คุณวุฒิ

ปริญญาตรี ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (ศิลปไทย)
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาโท ศ.ม. (ศิลปไทย)
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

E-Mail
: ppichet@bunga.pn.psu.ac.th 
โทร : 1781
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ

คุณวุฒิ
ปริญญาตรี ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (ทัศนศิลป์)
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปริญญาโท ศ.ม. (ศิลปไทย)
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร


E-Mail
: jehabdulloh@bunga.pn.psu.ac.th 
โทร : 1781
อาจารย์ธิดารัตน์ นาคบุตร

คุณวุฒิ
ปริญญาตรี ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2
(ศิลปะการแสดง) คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปริญญาโท ศศ.ม. (การบริหารงานวัฒนธรรม)
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


E-Mail
: tidarat@bunga.pn.psu.ac.th 
โทร : 1781
อาจารย์นุรัตนา หะแว

คุณวุฒิ
ปริญญาตรี ศ.บ. (ทัศนศิลป์)
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปริญญาโท ศ.ม. (ภาพพิมพ์)
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร


E-Mail
: nuratna-h@bunga.pn.psu.ac.th 
โทร : 1781
อาจารย์คีต์ตา อิสรั่น

คุณวุฒิ
ปริญญาตรี ศ.บ. (ทัศนศิลป์)
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปริญญาโท ศ.ม. (ศิลปไทย)
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร


E-Mail
: keeta-i@bunga.pn.psu.ac.th 
โทร : 1781
อาจารย์ปรัชญ์ พิมานแมน

คุณวุฒิ
ปริญญาตรี ศ.บ. (ทัศนศิลป์)
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปริญญาโท ศ.ม. (ศิลปไทย)
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร


E-Mail
: keeta-i@bunga.pn.psu.ac.th 
โทร : 1781
แขนงวิชาศิลปะการแสดง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภดล ทิพยรัตน์

คุณวุฒิ
ปริญญาตรี ค.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (ดนตรีศึกษา)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับ
คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ปริญญาโท ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา แขนงวิชามานุษยวิทยาการดนตรี)
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล

Certificate in Japanese
Center for International Research and
Education, Chiba University, Japan

Higher Graduate Diploma (Music Cultural
Education) Faculty of Education,
Chiba University, Japan

ปริญญาเอก Ph.D. (Musicology)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลE-Mail
: tnoppado@bunga.pn.psu.ac.th 
โทร : 1701
อาจารย์เจษฎา เนตรพลับ

คุณวุฒิ
ปริญญาตรี ศ.บ. (นาฏยศิลป์ไทย)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ปริญญาโท ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

E-Mail
: njetsada@bunga.pn.psu.ac.th 
โทร : 1722
แขนงวิชาศิลปะประยุกต์
อาจารย์อัญชนา นังคลา

คุณวุฒิ
ปริญญาตรี ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (จิตรกรรม)
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาโท ศ.ม. (จิตรกรรม)
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

E-Mail
: anchana-n@bunga.pn.psu.ac.th 
โทร : 1709
อาจารย์สุดารัตน์ สุกาพัฒน์

คุณวุฒิ
ปริญญาตรี ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (ออกแบบเครื่องประดับ) คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาโท ศ.ม. (ประยุกตศิลปศึกษา)
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

E-Mail
: ssudarat@bunga.pn.psu.ac.th 
โทร : 1703
อาจารย์ศิริชัย พุ่มมาก

คุณวุฒิ
ปริญญาตรี ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (ทัศนศิลป์)
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปริญญาโท ศ.ม. (ศิลปไทย)
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

E-Mail
: sirichai-p@bunga.pn.psu.ac.th 
โทร : 1709
อาจารย์อภิรักษ์ โพธิทัพพะ

คุณวุฒิ
ปริญญาตรี ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 (จิตรกรรม)
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปริญญาโท ศ.ม. (จิตรกรรม)
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

E-Mail
: apiruk-p@bunga.pn.psu.ac.th 
โทร : 1709
อาจารย์สุธินี อินทนี

คุณวุฒิ
ปริญญาตรี ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา)
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาโท ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา)
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

E-Mail
: sutinee-i@bunga.pn.psu.ac.th 
โทร : 1709
อาจารย์ศุภชัย สร้อยจิต

คุณวุฒิ
ปริญญาตรี ศป.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (ภาพพิมพ์)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

ปริญญาโท ศป.ม. (ภาพพิมพ์)
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

E-Mail
: supachai-s@bunga.pn.psu.ac.th 
โทร : 1709
อาจารย์อัฏฐพล คงพัฒน์

คุณวุฒิ
ปริญญาตรี ศษ.บ. (ศิลปศึกษา)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปริญญาโท ค.ม. (ศิลปศึกษา)
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

E-Mail
: kattapol@bunga.pn.psu.ac.th 
โทร : 1709

อาจารย์นิแอ นิแต

คุณวุฒิ
ปริญญาตรี ศ.บ. (ประติมากรรม)
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาโท ศ.ม. (ประติมากรรม)
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร


E-Mail
: niair-n@bunga.pn.psu.ac.th 
โทร : 1709

   
   
 
 
Faculty of Fine and Applied Arts
Prine of Songkla University