งานพัสดุคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
1. ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่องการขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยายคณะศิลปกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อน้ำและห้องน้ำ อาคาร ๑๘ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4. ประกาศประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
5. ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง การขายพัสดุรื้อถอนที่เสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านศิลปกรรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7. ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ การขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์เงินงบประมาณ ประจำปี 2565
9. ประกาศการขายโครงหลังคาเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุจากการรื้อถอนงานปรับปรุงพื้นและหลังคาอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
1. รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่..4..(เดือน..กรกฏาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562..)
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยายคณะศิลปกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรังระบบท่อน้ำและห้องน้ำ อาคาร 18 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทักษะวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทักษะวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทักษะวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทักษะวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทักษะวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11. แบบสรุปผลการดำเนิการจัดซื้อในรอบเดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์
12. แบบสรุปผลการดำเนิการจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์
13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทักษะวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง