ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล ทิพยรัตน์
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

คุณวุฒิ

ปริญญาเอก : Ph.D. (Musicology) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Higher Graduate Diploma (Music Cultural Education) Faculty of Education, Chiba University, Japan

Certificate in Japanese Center for International Research and Education, Chiba University, Japan

ปริญญาโท : ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา แขนงวิชามานุษยวิทยาการดนตรี) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี : ค.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (ดนตรีศึกษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ
คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

E-Mail : noppadol.t@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : 1700

อาจารย์สุดารัตน์ สุกาพัฒน์
รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

คุณวุฒิ

ปริญญาโท : ศ.ม. (ประยุกต์ศิลปศึกษา) คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี : ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (ออกแบบเครื่องประดับ) คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


E-Mail : sudarat.su@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : 1703

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย พุ่มมาก
รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

คุณวุฒิ

ปริญญาโท : ศ.ม. (ศิลปไทย) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี : ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (ทัศนศิลป์)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


E-Mail : sirichai.p@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : 1709