ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

อาจารย์ธิดารัตน์ นาคบุตร
รักษาการแทนรองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

คุณวุฒิ

ปริญญาโท : ศศ.ม. (การบริหารงานวัฒนธรรม)
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี : ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (ศิลปะการแสดง)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

E-Mail : artscenter.pn@gmail.com
โทรหมายเลขภายใน : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย พุ่มมาก
รักษาการแทนรองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

คุณวุฒิ

ปริญญาโท : ศ.ม. (ศิลปไทย) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี : ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (ทัศนศิลป์)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


E-Mail : sirichai.p@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : 1709