ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย พุ่มมาก
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

คุณวุฒิ

ปริญญาโท : ศ.ม. (ศิลปไทย) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี : ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (ทัศนศิลป์)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


E-Mail : sirichai.p@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : 1709

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฏฐพล คงพัฒน์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ

คุณวุฒิ

ปริญญาโท : ค.ม. (ศิลปศึกษา) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี : ศษ.บ. (ศิลปศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


E-Mail : attapol.k@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : 1702

อาจารย์ธิดารัตน์ นาคบุตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์

คุณวุฒิ

ปริญญาโท : ศศ.ม. (การบริหารงานวัฒนธรรม)
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี : ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (ศิลปะการแสดง)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


E-Mail : thidarat.n@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : 1702

อาจารย์อภิรักษ์ โพธิทัพพะ
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ นโยบายและแผน

คุณวุฒิ

ปริญญาโท : ศ.ม. (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี : ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 (จิตรกรรม)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


E-Mail : apiruk.p@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : 1702