ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย พุ่มมาก
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

คุณวุฒิ

ปริญญาโท : ศ.ม. (ศิลปไทย) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี : ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (ทัศนศิลป์)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


E-Mail : sirichai.p@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : 1709

อาจารย์ ดร.ศุภชัย สร้อยจิต
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานรับนักศึกษา

คุณวุฒิ

ปริญญาเอก : ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)
คณะศิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ปริญญาโท : ศป.ม. (ภาพพิมพ์) คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรี : ศป.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (ภาพพิมพ์)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

E-Mail : supachai.so@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : 1709

อาจารย์ ดร.สุธินี อินทนี
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมสร้างสรรค์และพันธกิจ
เพื่อสังคม

คุณวุฒิ

ปริญญาเอก : ปร.ด. (วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท : ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา) คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี : ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา)
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

E-Mail : sutinee.i@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : 1709

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คีต์ตา อิสรั่น
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร

คุณวุฒิ

ปริญญาโท : ศ.ม. (ศิลปไทย) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี : ศ.บ. (ทัศนศิลป์) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

E-Mail : keeta.i@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : 1709

อาจารย์ ดร.ปรัชญ์ พิมานแมน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

คุณวุฒิ

ปริญญาเอก : ปร.ด. (ทัศนศิลป์) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาโท : ศ.ม. (ศิลปไทย) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี : ศ.บ. (ทัศนศิลป์) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

E-Mail : prach.p@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : 1709