อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์

แขนงวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์คีต์ตา อิสรั่น (ผู้ประสานสาขาวิชา)

คุณวุฒิ

ปริญญาโท : ศ.ม. (ศิลปไทย) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี : ศ.บ. (ทัศนศิลป์) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

E-Mail : keeta.i@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : -

อาจารย์อภิรักษ์ โพธิทัพพะ

คุณวุฒิ

ปริญญาโท : ศ.ม. (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี : ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 (จิตรกรรม)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

E-Mail : apiruk.p@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : 1709

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฏฐพล คงพัฒน์

คุณวุฒิ

ปริญญาโท : ค.ม. (ศิลปศึกษา) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี : ศษ.บ. (ศิลปศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


E-Mail : attapol.k@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : 1709

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย พุ่มมาก

คุณวุฒิ

ปริญญาโท : ศ.ม. (ศิลปไทย) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี : ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (ทัศนศิลป์)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


E-Mail : sirichai.p@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : 1709

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์ สุกาพัฒน์

คุณวุฒิ

ปริญญาโท : ศ.ม. (ประยุกตศิลปศึกษา) คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี : ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (ออกแบบเครื่องประดับ) คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


E-Mail : sudarat.su@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : -

อาจารย์นิแอ นิแต

คุณวุฒิ

ปริญญาโท : ศ.ม. (ประติมากรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี : ศ.บ. (ประติมากรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


E-Mail : niair.n@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : 1709

อาจารย์ ดร.สุธินี อินทนี

คุณวุฒิ

ปริญญาเอก : ปร.ด. (วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท : ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา) คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี : ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา)
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

E-Mail : sutinee.i@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : 1709

อาจารย์ ดร.ปรัชญ์ พิมานแมน

คุณวุฒิ

ปริญญาเอก : ปร.ด. (ทัศนศิลป์) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาโท : ศ.ม. (ศิลปไทย) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี : ศ.บ. (ทัศนศิลป์) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

E-Mail : prach.p@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : -


สาขาวิชาทัศนศิลป์


อาจารย์นุรัตนา หะแว (ผู้ประสานสาขาวิชา)

คุณวุฒิ

ปริญญาโท : ศ.ม. (ภาพพิมพ์) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี : ศ.บ. (ทัศนศิลป์) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

E-Mail : -
โทรหมายเลขภายใน : -

รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น

คุณวุฒิ

ปริญญาเอก : ปร.ด. (ทัศนศิลป์) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาโท : ศ.ม. (ศิลปไทย) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี : ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (ศิลปไทย)
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

E-Mail : pichet.p@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ

คุณวุฒิ

ปริญญาโท : ศ.ม. (ศิลปไทย) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี : ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (ทัศนศิลป์)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


E-Mail : -
โทรหมายเลขภายใน : -

อาจารย์ธิดารัตน์ นาคบุตร

คุณวุฒิ

ปริญญาโท : ศศ.ม. (การบริหารงานวัฒนธรรม)
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี : ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (ศิลปะการแสดง)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

E-Mail : thidarat.n@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : -

อาจารย์อนุวัฒน์ อภิมุขมงคล

คุณวุฒิ

กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

ปริญญาตรี : ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 (ทัศนศิลป์)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

E-Mail : anuwat.ap@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : -


สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย


อาจารย์ ดร.ศุภชัย สร้อยจิต (ผู้ประสานสาขาวิชา)

คุณวุฒิ

ปริญญาเอก : ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ) คณะศิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ปริญญาโท : ศป.ม. (ภาพพิมพ์) คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรี : ศป.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (ภาพพิมพ์)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

E-Mail : supachai.so@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : 1709

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา นังคลา

คุณวุฒิ

ปริญญาโท : ศ.ม. (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี : ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

E-Mail : anchana.n@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : 1709

อาจารย์ณัฐพล พิชัยรัตน์

คุณวุฒิ

ปริญญาโท : ศป.ม. (นฤมิตศิลป์) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี : ศป.บ. (นฤมิตศิลป์) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

E-Mail : nattapon.pi@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : 1709

วิชาโทศิลปะการแสดง และดนตรีวิจักษณ์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล ทิพยรัตน์

คุณวุฒิ

ปริญญาเอก : Ph.D. (Musicology) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Higher Graduate Diploma (Music Cultural Education) Faculty of Education, Chiba University, Japan

Certificate in Japanese Center for International Research and Education, Chiba University, Japan

ปริญญาโท : ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา แขนงวิชามานุษยวิทยาการดนตรี) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี : ค.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (ดนตรีศึกษา) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

E-Mail : noppadol.t@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : 1700


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์