บุคลากรประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์

ณัฏฐ์วิริยา พฤกษวัลต์ (หัวหน้าสำนักงานบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์)

ตำแหน่ง

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ

คุณวุฒิ

ปริญญาตรี การจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

งานที่รับผิดชอบ

เลขาคณบดี, งานบริการวิชาการ, งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมธรรม, ศูนย์ Spoke Innovation Hub

E-Mail : nichapa.pl@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : 1782

นวรัตน์ ธรรมทัศน์


ตำแหน่ง

นักวิชาการอุดมศึกษา

คุณวุฒิ

ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
สถาบันราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี

งานที่รับผิดชอบ

งานทะเบียนและวัดผล, งานวิจัยและงานสร้างสรรค์, ศูนย์ Spoke Innovation Hub


E-Mail : nawarat.th@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : 1717

ปัญญ์จิราวัชร์ พฤกษวัลต์


ตำแหน่ง

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ

คุณวุฒิ

ปริญญาโท เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานที่รับผิดชอบ

งานสารสนเทศ, งานประชาสัมพันธ์, ศูนย์ Spoke Innovation Hub, ศูนย์ miniTCDC


E-Mail : suchan.p@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : 1751

ปัทมา สุวรรณจำรูญ

ตำแหน่ง

นักวิชาการอุดมศึกษา

คุณวุฒิ

ปริญญาโท การจัดการธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

งานที่รับผิดชอบ

งานหลักสูตร, งานรับนักศึกษา, งานทะเบียนและวัดผล, เลขารองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์

E-Mail : pattama.su@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : 1717

มาโนช ขำสาสดี

ตำแหน่ง

นักวิชาการอุดมศึกษา

คุณวุฒิ

ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานที่รับผิดชอบ

งานพัฒนานักศึกษา, งานสหกิจศึกษา, ศูนย์ Spoke Innovation Hub

E-Mail : manoch.k@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : 1718


สุกัญญา มุกดามนต์

ตำแหน่ง

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ

คุณวุฒิ

ปริญญาโท การวัดผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

งานที่รับผิดชอบ

งานนโยบายและแผน, งานสารบรรณ

E-Mail : sukanya.mu@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : 1781

เทียนศิริ ทวีผลทรัพย์

ตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

คุณวุฒิ

ปริญญาตรี การบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานที่รับผิดชอบ

งานการเงินและบัญชี

E-Mail : junarat.t@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : 1714

มัสหยา วงษ์หอมทอง

ตำแหน่ง

นักวิชาการอุดมศึกษา

คุณวุฒิ

ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานที่รับผิดชอบ

งานพัสดุ(ครุภัณฑ์), งานการเจ้าหน้าที่

E-Mail : masaya.w@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : 1719

เจ๊ะมัยฮัน มาหิเละ

ตำแหน่ง

นักวิชาการอุดมศึกษา

คุณวุฒิ

ปริญญาโท พัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานที่รับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพ, งานสารบรรณ, เลขารองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ นโยบายและแผน

E-Mail : jehmaihan.m@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : 1718

นิติรัฐ เรืองกำเนิด

ตำแหน่ง

นักวิชาการอุดมศึกษา

คุณวุฒิ

ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

งานที่รับผิดชอบ

งานพัสดุ, งานอาคาร, ศูนย์ miniTCDC

E-Mail : nitirat.r@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : 1739

วิรัช ขันธ์สามล

ตำแหน่ง

แม่บ้าน

คุณวุฒิ

-


งานที่รับผิดชอบ

งานแม่บ้านชั้น 1 และหอประชุม

E-Mail : -
โทรหมายเลขภายใน : -