บุคลากรประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์

ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ


นวรัตน์ ธรรมทัศน์ (หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนวิชาการ)

คุณวุฒิ

ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
สถาบันราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี

งานที่รับผิดชอบ

งานวิชาการ, งานวิจัย


E-Mail : nawarat.th@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : 1717

สุชัญญ์ พฤกษวัลต์

คุณวุฒิ

ปริญญาโท เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานที่รับผิดชอบ

งานสารสนเทศ, งานประชาสัมพันธ์


E-Mail : suchan.p@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : 1751

นิชาภา พฤกษวัลต์

คุณวุฒิ

ปริญญาตรี การจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

งานที่รับผิดชอบ

เลขาผู้บริหารคณะฯ, งานบริการวิชาการ, งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

E-Mail : nichapa.pl@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : 1782

ปัทมา สุวรรณจำรูญ

คุณวุฒิ

ปริญญาโท การจัดการธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

งานที่รับผิดชอบ

งานวิชาการ

E-Mail : pattama.su@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : 1717

มาโนช ขำสาสดี

คุณวุฒิ

ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานที่รับผิดชอบ

งานกิจการนักศึกษา, งานสหกิจศึกษา

E-Mail : manoch.k@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : 1718

ปิ่มกมล แสงอุบล

คุณวุฒิ

ปริญญาตรี ภาษาเพื่อการพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานที่รับผิดชอบ

งานวิเทศสัมพันธ์, งานจัดหารายได้

E-Mail : pimkamol.s@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : 1718


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


สุกัญญา มุกดามนต์ (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

คุณวุฒิ

ปริญญาโท การวัดผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

งานที่รับผิดชอบ

งานนโยบายและแผน

E-Mail : sukanya.mu@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : 1781

เทียนศิริ ทวีผลทรัพย์

คุณวุฒิ

ปริญญาตรี การบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานที่รับผิดชอบ

งานการเงินและบัญชี

E-Mail : junarat.t@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : 1714

มัสหยา วงษ์หอมทอง

คุณวุฒิ

ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานที่รับผิดชอบ

หัวหน้างานพัสดุ, งานการเจ้าหน้าที่

E-Mail : masaya.w@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : 1719

เจ๊ะมัยฮัน มาหิเละ

คุณวุฒิ

ปริญญาโท พัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานที่รับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพ, งานสารบรรณ

E-Mail : jehmaihan.m@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : 1718

นิติรัฐ เรืองกำเนิด

คุณวุฒิ

ปริญญาตรี นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

งานที่รับผิดชอบ

งานพัสดุ, งานอาคาร, ศูนย์ miniTCDC

E-Mail : nitirat.r@psu.ac.th
โทรหมายเลขภายใน : 1739

วิรัช ขันธ์สามล

คุณวุฒิ

-


งานที่รับผิดชอบ

งานแม่บ้านชั้น 1 และหอประชุม

E-Mail : -
โทรหมายเลขภายใน : -

รอสดะห์ การีจิ

คุณวุฒิ

-


งานที่รับผิดชอบ

งานแม่บ้านชั้น 2 - 4

E-Mail : -
โทรหมายเลขภายใน : -