หน้าหลัก  
 
เกี่ยวกับคณะศิลปกรรมศาสตร์  
 
 
 
 
   
 
     
   
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดแสดงนิทรรศการ The Memory
at Lanta และ ClayAtive Raku โดยนิทรรศการทั้ง 2 เป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและโครงการหลักสูตรระยะสั้น
ซึ่งโครงการทั้ง 2 เป็นการตอบสนองต่อพันธกิจหลักของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัยในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นการให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
The Memory at Lanta and Clayative Raku Exhibitions
@ Faculty of Fine & Applied Arts : PSU Pattani
17 SEP 2014
   
1st PSU Singing Contest
Fine and Applied Arts
PSU Pattani
ศิลปกรรมวิชาการ 2014
Fine and Applied Arts
PSU Pattani
โครงการทํานุบํารุงฯ
Fine and Applied Arts
PSU Pattani
บาติกสร้างสรรค์
Fine and Applied Arts
PSU Pattani
Art for PSU. Pride
Fine and Applied Arts
PSU Pattani
   
  ทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม
ประจําปี 2558
  ประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์พรรณไม้งาม
เทิดพระเกียรติราชินี ครั้งที่ 3
 
  ประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต คอนเท็สต์ ครั้งที่ 4 :
Chang Fine Art Photo Contest 4
  ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์จากเหล็กเพลาขาว "KKS
Industrial Design Awards 1st"
 
  ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อ “ข้าวคือชีวิต :
วัฒนธรรมข้าวในประเทศอาเซียน”
  ประกวดภาพถ่าย "พิศเจริญเอกรงค์ ประจําปี 2558′′ 
  ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังเสวนา เขียนอย่างไร...ให้ได้ทุน
"นักวิจัยรุ่นใหม่ สกว."
  ขอเชิญประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 11
หัวข้อ "ร้อน"
 
  ประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ PMAC 2015
World Art Contest
  
  การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ
ครั้งที่ 4
  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย
พ่อลูกผูกพัน ปี ๓
 
     
  ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทย "Honda
LPGA Thai Fashion Design Contest 2015"
 
     
  ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ Asia Package Design
Competition 2014
 
     
     


นิทรรศการ "O'Clock"

20 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2557
ณ ลานนิทรรศการชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


1 2
 
 
 
1. นิทรรศการ “มนต์เสน่ห์ไทย: มรดก + พลังสร้างสรรค์”
  ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
  29 สิงหาคม - 16 พฤศจิกายน 2557
2. นิทรรศการ "จิตวิญญาณอิสระ"
  โดย อินสนธิ์ วงค์สาม
  12 กันยายน - 23 พฤศจิกายน 2557 @ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 

   
1 2 3 4 5
 
1. องค์ความรู้จากลักษณะจิตรกรรมประเพณีไทย สู่การเดินทางแห่งการสร้างสรรค์ศิลปะของ
ศิริชัย พุ่มมาก พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน
อาจารย์ศิริชัย พุ่มมาก
2. รูปแบบการออกแบบเครื่องประดับที่เปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์ศิลป์
อาจารย์สุดารัตน์ สุกาพัฒน์
3. สัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์สุธินี อินทนี
4. การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมความประทับใจแห่งสีสันผ่านรูปทรงของดอกไม้ :
Impression of Flowers
อาจารย์อัญชนา นังคลา
5. รูปลักษณ์ของหนังตะลุงกรณี "ตัวกาก" สู่งานประติมากรรมประเภทลอยตัว 
อาจารย์นิแอ นิแต