Art News

facebook.png

พบกับ พวกเรา
ได้อีกช่องทางที่เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพจที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมดของ "บ้านศิลปิน คณะศิลปกรรมศาสตร์"
https://www.facebook.com/FineAndAppliedArt

finearts.pn.psu.ac.th

กิจกรรม / โครงการ คณะศิลปกรรมศาสตร์

 • เรียนรู้
  โลกแห่ง
  การออกแบบ

  กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"เรียนรู้โลกแห่งการออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์" โครงการ Campus Tour 2019

  blog-img
 • โครงการเรียนอย่างมีศาสตร์และศิลป์

  คณะศิลปกรรมฯ ได้จัดโครงการเรียนอย่างมีศาสตร์และศิลป์ขึ้น เพื่อให้ นศ.ได้ใช้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น

  blog-img
 • blog-img

  การประเมิน
  คุณภาพภายใน
  ระดับหลักสูตร

  คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (AUN) ประจำปีการศึกษา 2561

 • blog-img

  บรรยากาศ
  การซ้อม
  รับปริญญา

  บัณฑิตใหม่คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมซ้อมใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 • แสดงความ
  ยินดีกับบัณฑิต
  ปีการศึกษา '61

  ผู้บริหารและอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกล่าวแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาทแก่บัณฑิตใหม่

  blog-img
 • โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการ

  งานบริการวิชาการคณะฯ จัดเพื่อให้นักเรียนใน 3 จังหวัดได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ด้านศิลปะใน 3 สาขาวิชา

  blog-img
 • blog-img

  ศิลปกรรม
  วิชาการ
  2562

  ปีนี้มีการประกวดศิลปกรรมเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระดับ ม.5, ม.6 และมีพิธีเปิดศูนย์สาขาย่อย (Spoke)

 • blog-img

  SPOKE
  Innovation
  Hub

  เลขาธิการ ศอ.บต.เป็นประธานเปิดศูนย์ฯ เพื่อใช้เป็นแหล่งเผยแพร่นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

More Info

Arts TEXT

บทความงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ในศาสตร์ด้านศิลปกรรมของอาจารย์และบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์

บทความ งานวิจัย / งานสร้างสรรค์

More Info

ติดตาม พวกเรา ได้ที่

ติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของของคณะในช่องทางอื่นที่นี่

CONTACT US