หน้าหลัก  
 
เกี่ยวกับคณะศิลปกรรมศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล ทิพยรัตน์ คณบดี
คณะศิลปกรรมศาตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ เพื่อแสดงความขอบคุณคุณและแนะนำ
ทีมผู้บริหารชุดใหม่ของคณะศิลปกรรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา
คณบดีเข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
@ Faculty of Fine & Applied Arts : PSU Pattani
   
ประชุมบุคลากร
Fine and Applied Arts
PSU Pattani
ปัจฉิมนิเทศ
Fine and Applied Arts
PSU Pattani
กำแพงเฉลิมพระเกียรติ
Fine and Applied Arts
PSU Pattani
ปันน้ำใจให้น้อง
Fine and Applied Arts
PSU Pattani
Memory at Lanta
Fine and Applied Arts
PSU Pattani
   
  รับนักศึกษาเข้าศึกษาตามโครงการศึกษิต
ประจำปีการศึกษา 2558
  ประกวดออกแบบผลงานจากเทคโนโลยีการพิมพ์
แบบสามมิติ
  ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวด
"ศิลปกรรมรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 32"
  ประกวดภาพถ่าย "Huhtamaki Photo Contest"
หัวข้อ "20 (ยี่สิบ)"
  ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวด
"งานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 61"
  ประกวด TK park แจ้งเกิดการตลาด ตอน
“Young อ่าน อยู่ "
  สำนักวิจัยฯ ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย
จากงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
  ประกวดภาพยนตร์สั้น เนื่องในงานวัน
ศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2558
  ประกวดภาพถ่าย National Geographic
Thailand Photography Contest 2015
  ทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ทางด้านศิลปกรรม ประจําปี 2558
  ประกวดออกแบบ GrabTaxi Happy Boy Sticker   อัตราค่าใช้บริการหอประชุม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
  มูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วม
ประกวดโครงการ Young Thai Artist Award 2015
     
  ประกวดออกแบบ Living Room, Living More Design
Contest 2015
     
     


"นิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ 2015 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ"

4 เมษายน - 30 มิถุนายน 2558
ณ PSU Art Gallery ชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


1 2
 
 
 
1. นิทรรศการศิลปกรรมนาสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 26
  ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  20 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2558
   
2. นิทรรศการ “SEE 2 SEA”
  By ศิลปินกลุ่ม 2 เล ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 หอศิลป์จามจุรี
  24 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2558
 

   
1 2 3 4 5
 
1. หลักการที่เกี่ยวข้องกับดนตรีในทัศนของศาสนาอิสลาม
ผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน์
2. องค์ความรู้จากลักษณะจิตรกรรมประเพณีไทย สู่การเดินทาง
แห่งการสร้างสรรค์ศิลปะของศิริชัย พุ่มมาก พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน
อาจารย์ศิริชัย พุ่มมาก
3. สัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์สุธินี อินทนี
4. การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมความประทับใจแห่งสีสัน
ผ่านรูปทรงของดอกไม้ : Impression of Flowers
อาจารย์อัญชนา นังคลา
5. รูปลักษณ์ของหนังตะลุงกรณี "ตัวกากสู่งานประติมากรรมประเภทลอยตัว 
อาจารย์นิแอ นิแต