Art News

dean-img1.png

คุยกับ คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล ทิพยรัตน์

ร่วมรับฟังข้อมูลพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนทรรศนะกับคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 1 l ครั้งที่ 2 l ครั้งที่ 3

หมายเลขภายใน 1700 , noppadol.t@psu.ac.th

กิจกรรม / โครงการ คณะศิลปกรรมศาสตร์

 • นิทรรศการ
  ศิลปกรรม
  มข. - ม.อ.

  นิทรรศการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดทางชายแดนภาคใต้ และศิลปวัฒนธรรมทางภาคอีสาน

  blog-img
 • ความร่วมมือระหว่าง 2 คณะศิลปกรรมฯ

  บุคลากรจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. และ ม.อ.ร่วมพูดคุยหารือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

  blog-img
 • blog-img

  ต้อนรับ
  อาจารย์จาก
  ม.ขอนแก่น

  อาจารย์จาก ม.ขอนแก่นเดินทางมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปะ และนำผลงานมาร่วมจัดแสดงนิทรรศการ

 • blog-img

  ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

  ผู้บริหาร อาจารย์ประจำทั้ง 3 สาขาวิชาและพี่ๆ บุคลากรสายสนับสนุนร่วมให้โอวาทและแนะแนวทางในการเรียน

 • การประกวด
  ออกแบบ
  เครื่องประดับ

  จังหวัดปัตตานีและคณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมจัดโครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับจากสิ่งเหลือใช้ฯ

  blog-img
 • สานสัมพันธ์
  น้องพี่
  ศิลปกรรม 61

  สโมสร นศ.คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับน้องๆ นศ.ใหม่
  สู่บ้านศิลปกรรมฯ

  blog-img
 • blog-img

  Finearts International Camp

  โครงการเรียนรู้สร้างสรรค์ก้าวสู่ ASEAN เป็นการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารให้กับนศ.

 • blog-img

  ผศ.ศิริชัย
  ได้รับรางวัล
  ผลงานดีเด่น

  ผศ.ศิริชัย พุ่มมาก ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยประเภทงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะศิลปะ

 • คณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมย่าน
  กือดาจีนอ

  นำคณะสื่อมวลชนและงานปชส.
  ทั้ง 5 วิทยาเขตเยี่ยมชมศาลเจ้าแม่
  ลิ้มกอเหนี่ยวและย่านกือดาจีนอ

  blog-img
 • นิทรรศการสร้างงานศิลป์กับศิลปิน

  อาจารย์จากแขนงออกแบบประยุกต์ศิลป์ร่วม Workshop พร้อมร่วมแสดงนิทรรศการสร้างงานศิลป์กับศิลปิน

  blog-img
More Info

Arts TEXT

บทความงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ในศาสตร์ด้านศิลปกรรมของอาจารย์และบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์

บทความ งานวิจัย / งานสร้างสรรค์

More Info

ติดตาม พวกเรา ได้ที่

ติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของของคณะในช่องทางอื่นที่นี่

CONTACT US