หน้าหลัก  
 
เกี่ยวกับคณะศิลปกรรมศาสตร์  
 
 
 
 
   
 
     
   
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์
เพื่อเชื่อมความสามัคคีของบุคลากรและนักศึกษา
ส่งเสริมสุขภาพกายและจิต รวมทั้งมีประสิทธิภาพด้าน
การจรรโลงใจ ความสามัคคี และความมีน้ำใจเป็น
นักกีฬา


กีฬาสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
@ Faculty of Fine & Applied Arts : PSU Pattani
5 MAR 2014
   
Art for PSU. Pride
Fine&Applied Arts
PSU Pattani
วันเด็ก 2557
Fine&Applied Arts
PSU Pattani
ClayAtive Exhibition
Fine&Applied Arts
PSU Pattani
แฟชั่นโชว์ บาติก 2013
Fine&Applied Arts
PSU Pattani
ปั้นศิลปะสร้างสรรค์
Fine&Applied Arts
PSU Pattani
   
     
  มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้า
ประกวด "งานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 60"
  การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4
ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1,500,000 บาท
  ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดงานศิลปกรรมร่วมสมัย
ของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 31
  ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 4
ภายใต้แนวคิด "ลีลา แสง และสี"
  ขอเชิญเยาวชนไทยหัวใจศิลป์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
"Young Thai Artist Award 2014"
  ประกวดงานศิลปกรรมรางวัล Art Forward
Fund Award
  ประกวดภาพวาดของเยาวชนในหัวข้อ
"ศิลปะกับสิทธิมนุษยชน"
  ประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต้คอนเท็สต์
ครั้งที่ 3
  ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบ Logo TNRR
คลังข้อมูลงานวิจัยไทย
  ประกวดวาดภาพ Canson Painting Contest
2014 ขิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท
  เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพ เสพ ศิลป์
(ไดโน)เสาร์ ในหัวข้อ หุบเขาไดโนเสาร์
  ประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 8 :
GIT Design Awards 2014
  ประกวด "รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2557 :
NATIONAL INNOVATION AWARDS 2014"
  ทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ทางด้านศิลปกรรม ประจำปี 2557
  ประกวด “Thailand Digi Challenge 2014”   ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยด้านวัฒนธรรม
ประจำปี 2557
  ขอเชิญศิลปินร่วมส่งภาพจิตรกรรมเข้าประกวด
‘จิตรกรรมบัวหลวง’ ครั้งที่ 36
     
     


นิทรรศการผลงานสาขาวิชาศิลปะประยุกต์ ครั้งที่ 2  ( the 2nd Applied Arts Exhibition )

2 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2557 (พิธีเปิดวันที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น.)
ชั้น 1 อาคาร 18 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี


1 2
 
 
 
1. นิทรรศการขนาดย่อม “การออกแบบบริการคืออะไร”
  โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 18 มีนาคม - 29 มิถุนายน 2557
  @ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ TCDC
2. นิทรรศการ “ตามฉันมา” (Follow(l) Me) โดย แคทลียา พันธ์โตดี์
  3 เม.ย. - 18 พ.ค. 2557 @ ARDEL Gallery of Modern Art
 

   
1 2 3 4 5
 
1. สัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์สุธินี อินทนี
2. การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมความประทับใจแห่งสีสันผ่านรูปทรงของ
ดอกไม้ : Impression of Flower
s
อาจารย์อัญชนา นังคลา
3. รูปลักษณ์ของหนังตะลุงกรณี "ตัวกาก" สู่งานประติมากรรมประเภทลอยตัว 
อาจารย์นิแอ นิแต
4. ความบันดาลใจจากตัวกากหนังตะลุงสู่งานจิตรกรรมไทย
อาจารย์ศิริชัย พุ่มมาก
5. โหมโรงสถาบัน : ความเป็นมาและลักษณะทางสังคีตลักษณ์ 
ผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน์