Art News

dean-img1.png

คุยกับ คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล ทิพยรัตน์

ร่วมรับฟังข้อมูลพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนทรรศนะกับคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 1 l ครั้งที่ 2 l ครั้งที่ 3

หมายเลขภายใน 1700 , noppadol.t@psu.ac.th

กิจกรรม / โครงการ คณะศิลปกรรมศาสตร์

 • blog-img

  คณบดีเป็นหัวหน้านำคณะทำงานเยือนจีน

  คณบดีได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะของมหาวิทยาลัยเดินทางไปแลกเปลี่ยน MOU ณ ประเทศจีน

 • blog-img

  ร่วมประชุม
  การใช้ระบบ
  อัตลักษณ์

  ผู้บริหาร บุคลากรและนายกสโมสรฯ ร่วมฟังชี้แจงทำความเข้าใจถึงการนำ
  อัตลักษณ์ หรือ PSU Brand ไปใช้งาน

 • ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

  ภายในงานมีการให้โอวาทแก่นักศึกษาโดยทีมบริหารพร้อมกับการบรรยายพิเศษ โดย ผู้ช่วยอธิการบดีฯ

  blog-img
 • กิจกรรม
  Bye senior
  2560

  น้องๆ ชั้นปี 1 - 3 ร่วมจัดงานเลี้ยงส่งพี่ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในกิจกรรม Bye senior ซึ่งจัดในธีมงาน 80s

  blog-img
 • blog-img

  คณบดีร่วมจัดทำเกณฑ์สอบสัมภาษณ์ซึ่งจัดโดย สทศ.

  คณบดีนำเสนอเกณฑ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมถึงเป็นผู้ดำเนินรายการในการรับฟังความคิดเห็น

 • blog-img

  การเสวนา
  ในห้วข้อ "ธุรกิจสร้างสรรค์ด้วยศิลปะฯ"

  อาจารย์จากคณะศิลปกรรมฯ
  ร่วมเสวนาในห้วข้อ "ธุรกิจสร้างสรรค์ด้วยศิลปะและวัฒนธรรม" ในงานเวทีพลังประชารัฐฯ

 • นิทรรศการ
  เวทีพลัง
  ประชารัฐ

  คณะฯ นำผลงานของนักศึกษาไปจัดแสดงในหัวข้อ “ธุรกิจสร้างสรรค์ด้วยศิลปะและวัฒนธรรม”

  blog-img
 • ขบวนการ
  อาร์ตเรนเจอร์
  ภาค 2

  คณะศิลปกรรมฯ ร่วมพัฒนาพื้นที่ประมงพื้นบ้านใน อ.ปะนาเระ โดยใช้วิชาที่เรียนมาเผยแพร่สู่ชุมชน

  blog-img
More Info

Arts TEXT

บทความงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ในศาสตร์ด้านศิลปกรรมของอาจารย์และบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์

บทความ งานวิจัย / งานสร้างสรรค์

More Info

ติดตาม พวกเรา ได้ที่

ติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของของคณะในช่องทางอื่นที่นี่

CONTACT US