หน้าหลัก  
 
เกี่ยวกับคณะศิลปกรรมศาสตร์  
 
 
 
 
   
 
     
   
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์
เพื่อเชื่อมความสามัคคีของบุคลากรและนักศึกษา
ส่งเสริมสุขภาพกายและจิต รวมทั้งมีประสิทธิภาพด้าน
การจรรโลงใจ ความสามัคคี และความมีน้ำใจเป็น
นักกีฬา


กีฬาสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
@ Faculty of Fine & Applied Arts : PSU Pattani
5 MAR 2014
   
Art for PSU. Pride
Fine&Applied Arts
PSU Pattani
วันเด็ก 2557
Fine&Applied Arts
PSU Pattani
ClayAtive Exhibition
Fine&Applied Arts
PSU Pattani
แฟชั่นโชว์ บาติก 2013
Fine&Applied Arts
PSU Pattani
ปั้นศิลปะสร้างสรรค์
Fine&Applied Arts
PSU Pattani
   
     
  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา
ตามโครงการศึกษิตศิลป ปีการศึกษา 2557
  ประกวดออกแบบผ้าขาวม้าไทย จากร้าน
ศิลปาชีพ ๙๐๔
  ขอเชิญศิลปินร่วมส่งภาพจิตรกรรมเข้าประกวด
‘จิตรกรรมบัวหลวง’ ครั้งที่ 36
  ประกวดภาพวาด สำหรับเด็กวัยเรียนและเยาวชน
ปี 2557
  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม
เด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๙
  การประกวดผลิตภัณฑ์สิ่งทอเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1
โดย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
  การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4
ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1,500,000 บาท
  ประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 8 :
GIT Design Awards 2014
  ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วม
การประกวดในโครงการ "ชวนน้องลองผลิตสื่อ"
  ทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ทางด้านศิลปกรรม ประจำปี 2557
  ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 4
ภายใต้แนวคิด "ลีลา แสง และสี"
  ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยด้านวัฒนธรรม
ประจำปี 2557
  ประกวดงานศิลปกรรมรางวัล Art Forward
Fund Award
     
  ประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต้คอนเท็สต์
ครั้งที่ 3
     
  ประกวดวาดภาพ Canson Painting Contest
2014 ขิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท
     
     


นิทรรศการผลงานสาขาวิชาศิลปะประยุกต์ ครั้งที่ 2  ( the 2nd Applied Arts Exhibition )

2 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2557 (พิธีเปิดวันที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น.)
ชั้น 1 อาคาร 18 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี


1 2
 
 
 
1. นิทรรศการขนาดย่อม “การออกแบบบริการคืออะไร”
  โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 18 มีนาคม - 29 มิถุนายน 2557
  @ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ TCDC
2. นิทรรศการ “ตามฉันมา” (Follow(l) Me) โดย แคทลียา พันธ์โตดี์
  3 เม.ย. - 18 พ.ค. 2557 @ ARDEL Gallery of Modern Art
 

   
1 2 3 4 5
 
1. สัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์สุธินี อินทนี
2. การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมความประทับใจแห่งสีสันผ่านรูปทรงของ
ดอกไม้ : Impression of Flower
s
อาจารย์อัญชนา นังคลา
3. รูปลักษณ์ของหนังตะลุงกรณี "ตัวกาก" สู่งานประติมากรรมประเภทลอยตัว 
อาจารย์นิแอ นิแต
4. ความบันดาลใจจากตัวกากหนังตะลุงสู่งานจิตรกรรมไทย
อาจารย์ศิริชัย พุ่มมาก
5. โหมโรงสถาบัน : ความเป็นมาและลักษณะทางสังคีตลักษณ์ 
ผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน์