Art News

dean-img1.png

คุยกับ คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล ทิพยรัตน์

ร่วมรับฟังข้อมูลพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนทรรศนะกับคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 1 l ครั้งที่ 2 l ครั้งที่ 3

หมายเลขภายใน 1700 , noppadol.t@psu.ac.th

กิจกรรม / โครงการ คณะศิลปกรรมศาสตร์

 • นิทรรศการสร้างงานศิลป์กับศิลปิน

  อาจารย์จากแขนงออกแบบประยุกต์ศิลป์ร่วม Workshop พร้อมร่วมแสดงนิทรรศการสร้างงานศิลป์กับศิลปิน

  blog-img
 • โครงการเตรียมความพร้อมสโมสร นศ.

  งานกิจการนักศึกษาจัดขึ้นเพื่อให้ทีมสโมสรนักศึกษาคณะฯ ได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม / โครงการ

  blog-img
 • blog-img

  โครงการ
  ฝึกอบรม
  นอกสถานที่

  นศ.แขนงวิชาประยุกศิลป์ฝึกทักษะการวาดเส้นกับสีน้ำมัน เพื่อเป็นการฝึกทักษะความชำนาญเพิ่มเติม

 • blog-img

  ร่วมอบรม Innovation Hubs

  ตัวแทนจากคณะฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหาร Innovation Hubs ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 • สัมมนางาน SMEs Springboard

  ตัวแทนจากคณะฯ เข้าร่วมการสัมมนา SMEs Springboard พลิกแพลงความคิดเพื่อธุรกิจสร้างสรรค์

  blog-img
 • Workshop การประกวด Accessories

  น้องๆ เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและ Workshop โดยมีวิทยากรคอยแนะนำ

  blog-img
 • blog-img

  โครงการ Pattani Heritage

  ผู้บริหารและบุคคลากรร่วมหารือการพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : Pattani Heritage City

 • blog-img

  ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปิน 2 เล

  ศิลปินกลุ่ม 2 เล จัดแสดงนิทรรศการครั้งที่ 4 See to Sea Art Exhibition
  ณ USM MALAYSIA

 • โครงการ
  อบรมหลักสูตร
  ระยะสั้นฯ

  กิจกรรมในวันแรกของโครงการมีการฟังบรรยาย และฝึกปฏิบัติการโดยมีวิทยากรดูแลอย่างใกล้ชิด

  blog-img
 • เตรียมความพร้อมประกวด Accessories

  คุณเอกรัตน์ สุวรรณรัตน์ วิทยากร วิเคราะห์ผลงานเพื่อเตรียมคอมเม้นต์และให้ข้อเสนอแนะกับน้องๆ ในรอบต่อไป

  blog-img
More Info

Arts TEXT

บทความงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ในศาสตร์ด้านศิลปกรรมของอาจารย์และบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์

บทความ งานวิจัย / งานสร้างสรรค์

More Info

ติดตาม พวกเรา ได้ที่

ติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของของคณะในช่องทางอื่นที่นี่

CONTACT US