หน้าหลัก  
 
เกี่ยวกับคณะศิลปกรรมศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
     
   
 
อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะประยุกต์เข้าร่วม
โครงการกำแพงศิลปะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ซึ่งจัด
โดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการกำแพงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 6 เมษายน 2558
@ Faculty of Fine & Applied Arts : PSU Pattani
   
ปันน้ำใจให้น้อง
Fine and Applied Arts
PSU Pattani
Memory at Lanta
Fine and Applied Arts
PSU Pattani
PSU Singing Contest
Fine and Applied Arts
PSU Pattani
ศิลปกรรมวิชาการ 2014
Fine and Applied Arts
PSU Pattani
โครงการทํานุบํารุงฯ
Fine and Applied Arts
PSU Pattani
   
  ประกวดนวัตกรรมแฟชั่น Thailand Innofashion
Award 2015 ชิงเงินรางวัล 1,000,000 บาท
  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดศิลปกรรม
"อมตะ อาร์ต อวอร์ด" ครั้งที่ ๖
  ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 30 หัวข้อ
“อนาคต...ออกแบบได้"
  ทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ทางด้านศิลปกรรม ประจําปี 2558
  การประกวด ‘จิตรกรรมบัวหลวง’ ครั้งที่ 37
ประจำปี 2558
  อัตราค่าใช้บริการหอประชุม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
  ประกวดภาพยนตร์สั้น เนื่องในงานวัน
ศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2558
     
  ประกวด "Thailand Digi Challenge 2015"
แนวคิด รัก(ษ์) สามัคคี วิถีไทยร่วมสมัย
     
  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย
"สงกรานต์วิถีไทย"
     
  ประกวดภาพถ่าย Mega Photo Contest
ครั้งที่ 2
     
  ประกวดภาพถ่าย "วิถีชีวิต มองผ่านเลนส์
แลคนเลสาบ" ครั้งที่ 1
     
     


"นิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ 2015 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ"

4 เมษายน - 30 มิถุนายน 2558
ณ PSU Art Gallery ชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


1 2
 
 
 
1. ครอสโอเวอร์: ศิลปะ&นักสะสม
  ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
  20 กุมภาพันธ์ - 14 มิถุนายน 2558
2. สนามตรึก - Imply Reply: หวง หย่ง ผิง และ สาครินทร์ เครืออ่อน
  By หวง หย่ง ผิง และ สาครินทร์ เครืออ่อน
  ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
  12 กุมภาพันธ์ - 26 เมษายน 2558
 

   
1 2 3 4 5
 
1. หลักการที่เกี่ยวข้องกับดนตรีในทัศนของศาสนาอิสลาม
ผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน์
2. องค์ความรู้จากลักษณะจิตรกรรมประเพณีไทย สู่การเดินทาง
แห่งการสร้างสรรค์ศิลปะของศิริชัย พุ่มมาก พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน
อาจารย์ศิริชัย พุ่มมาก
3. สัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์สุธินี อินทนี
4. การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมความประทับใจแห่งสีสัน
ผ่านรูปทรงของดอกไม้ : Impression of Flowers
อาจารย์อัญชนา นังคลา
5. รูปลักษณ์ของหนังตะลุงกรณี "ตัวกากสู่งานประติมากรรมประเภทลอยตัว 
อาจารย์นิแอ นิแต