หน้าหลัก  
 
เกี่ยวกับคณะศิลปกรรมศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 
   
     
 

คณะศิลปกรรมศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจำปี
2558 โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมในวาระ
พิเศษ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาส
ที่ทรงเจริญพระชนมมายุครบ 5 รอบโดยมีประเด็นสำคัญ คือ การนำเสนอเรื่องราวการสร้างสรรค์
ผลงานทางด้านศิลปกรรมประเภทงานจิตรกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านโดยคณาจารย์ของ
คณะ นอกจากนี้ทางคณะยังมีกิจกรรมต่างๆทางด้านศาสตร์ศิลปกรรมด้านต่างๆมากมายเช่น การแสดง
ผลงานการสร้างสรรค์ของคณาจารย์ทุกสาขาวิชาในคณะ ทั้งในรูปแบบงานการออกแบบ จิตรกรรม
ภาพพิมพ์ประติมากรรม งานกราฟฟิคและสื่อผสมรวมถึงการจัดประกวดร้องเพลงคาราโอเกะสำหรับ
นักเรียนทั่วไป ซึ่งเป็นการผสมผสานศาสตร์ศิลปกรรมทางด้านดนตรีและศิลปะการแสดงไว้ด้วยกัน
และรายการที่สำคัญคือการจัดการเสวนาทางวิชาการเรื่อง“ทัศนศิลป์-กวีทัศน์” ซึ่งเป็นการสะท้อน
ให้เห็นถึงการทำงานศิลปกรรมร่วมกันระหว่างศิลปะด้านวรรณกรรมทัศนศิลป์ โดย
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์” จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก อีกด้วย

ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2558 (PSU Openweek 2015)
@ Faculty of Fine & Applied Arts : PSU Pattani
 
   
ปฐมนิเทศนักศึกษา
ประจำปี 2558
Fine and Applied Arts
PSU Pattani
ทำนุบำรุงศิลป
วัฒนธรรม (ว.ปัตตานี)
Fine and Applied Arts
PSU Pattani
ทำนุบำรุงศิลป
วัฒนธรรม (ว.หาดใหญ่)
Fine and Applied Arts
PSU Pattani
ทำนุบำรุงศิลป
วัฒนธรรม (ว.ตรัง)
Fine and Applied Arts
PSU Pattani
ทำนุบำรุงศิลป
วัฒนธรรม (ว.ภูเก็ต)
Fine and Applied Arts
PSU Pattani
   
   
  ขอเชิญนักศึกษาร่วมงาน พิธีไหว้ครู
มหาวิทยาลัย วันที่ 27 ส.ค.58
  การประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting
of the Year) ครั้งที่ 6
  ประกวดออกแบบ LINE สติ๊กเกอร์ หัวข้อ "Toyota
It’s Mine สร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้ทุกคน"
  ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด
โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ปี 2558
  ประกวดวาดภาพโปสการ์ดปีใหม่ หัวข้อ “ให้ใจ...
เป็นหัวใจของการศึกษา ศตวรรษที่ 21”
  การแข่งขันเล่นกีตาร์แห่งประเทศไทย :
OVERDRIVE GUITAR CONTEST 9
  ประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ชิงรางวัลรวม 4,000,000 บาท   ประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2016
  ประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ หัวข้อ Transformation   ประกวดภาพถ่ายนานาชาติครั้งที่ 12 หัวข้อ
“เย็น” เนื่องในงานวันนริศ
  ประกวดออกแบบลวดลายกระเบื้อง “Campana
Young Creative Contest”
  ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ของสมาคม
เภสัชกรการอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)
  ประกวดดนตรีเยาวชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 7
  ประกวดภาพถ่าย "Huhtamaki Photo Contest"
หัวข้อ "20 (ยี่สิบ)"
  ประกวดวรรณกรรม รางวัลชมนาดครั้งที่ 5   การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5
หัวข้อ "สัมพันธภาพและความรัก”
  TOYOTA ขอเชิญ นศ.เข้าร่วมประกวด "The Style
Moving Challenge"
  ทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ทางด้านศิลปกรรม ประจําปี 2558
  ประกวดออกแบบเวที "MAYA Stage Creation 2016"
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 130,000 บาท
  อัตราค่าใช้บริการหอประชุม คณะศิลปกรรมศาสตร์
  ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ “พลังงาน...
ตามรอยพ่อ
     
  ประกวดออกแบบเข็มกลัดที่ระลึกความสัมพันธ์ "มิตรภาพไทย-เบลเยียม"      
     


นิทรรศการศิลปกรรมอาเซียน ครั้งที่ 4

3 สิงหาคม - 15 กันยายน 2558
ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


1 2
 
 
 
1. นิทรรศการ “นามธรรม: สัจจะแห่งศิลปะ” อิทธิพล ตั้งโฉลก
  By อิทธิพล ตั้งโฉลก ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
  18 สิงหาคม - 22 พฤศจิกายน 2558
   
2. PAUSE
  ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
  30 กรกฎาคม - 01 พฤศจิกายน 2558
 

   
1 2 3 4 5
 
1. หลักการที่เกี่ยวข้องกับดนตรีในทัศนของศาสนาอิสลาม
ผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน์
2. องค์ความรู้จากลักษณะจิตรกรรมประเพณีไทย สู่การเดินทาง
แห่งการสร้างสรรค์ศิลปะของศิริชัย พุ่มมาก พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน
อาจารย์ศิริชัย พุ่มมาก
3. สัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์สุธินี อินทนี
4. การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมความประทับใจแห่งสีสัน
ผ่านรูปทรงของดอกไม้ : Impression of Flowers
อาจารย์อัญชนา นังคลา
5. รูปลักษณ์ของหนังตะลุงกรณี "ตัวกากสู่งานประติมากรรมประเภทลอยตัว 
อาจารย์นิแอ นิแต