หน้าหลัก  
 
เกี่ยวกับคณะศิลปกรรมศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
   
     
 

งานพัฒนานักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมสอนสันทนาการให้สโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ และสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทีมวิทยากรจากเครือข่ายงานกิจกรรมวิทยาเขตปัตตานี
1.นายธาดาพงษ์ สำเภาศรี, 2.นายศราวุธ จาวิสูตร, 3.นายปิยะพล สุทธิพันธ์ และ 4. นายมาโนช ขำสาสดี โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:00-12:00 น.ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์

กิจกรรมสอนสันทนาการให้สโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ และสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
@ Faculty of Fine & Applied Arts : PSU Pattani
 
   
ทำนุบำรุงศิลป
วัฒนธรรม (ว.ปัตตานี)
Fine and Applied Arts
PSU Pattani
ทำนุบำรุงศิลป
วัฒนธรรม (ว.หาดใหญ่)
Fine and Applied Arts
PSU Pattani
ทำนุบำรุงศิลป
วัฒนธรรม (ว.ตรัง)
Fine and Applied Arts
PSU Pattani
ทำนุบำรุงศิลป
วัฒนธรรม (ว.ภูเก็ต)
Fine and Applied Arts
PSU Pattani
ทำนุบำรุงศิลป
วัฒนธรรม (ว.สุราษฯ)
Fine and Applied Arts
PSU Pattani
   
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตตามโครงการศึกษิต
ศิลปะ ประจาปีการศึกษา 2558 (รอบพิเศษ)
  รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโคงการหลักสูตรระยะสั้น
ด้านศิลปกรรมสาหรับครู-อาจารย์ด้านศิลปกรรม
และผู้สนใจทั่วไป
  กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี
การศึกษา 2558
  การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5
หัวข้อ "สัมพันธภาพและความรัก”
  การประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting
of the Year) ครั้งที่ 6
  ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ชิงถ้วย พระราชทานสมเด็จพระเทพ
  การประกวดศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต"
ครั้งที่ 27 ประจำปี 2558
  ประกวดวาดการ์ตูน PTT COMIC CONTEST ปี 5
ตอน “Energy Eureka!” พลังงานท้าทดลอง
  ประกวดภาพถ่ายนานาชาติครั้งที่ 12 หัวข้อ
“เย็น” เนื่องในงานวันนริศ
  ประกวดภาพถ่าย National Geographic Thailand Photography Contest 2015
  ประกวดตราสัญลักษณ์ พิพิธภัณฑ์ฯ การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   มูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วม
ประกวดโครงการ Young Thai Artist Award 2015
  ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ของสมาคม
เภสัชกรการอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)
  ทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ทางด้านศิลปกรรม ประจําปี 2558
  ประกวดภาพวาด หัวข้อ "จิตวิญญาณสามัคคี
ทำความดี แด่องค์ราชันย์"
  อัตราค่าใช้บริการหอประชุม คณะศิลปกรรมศาสตร์
  ประกวดภาพถ่าย "Huhtamaki Photo Contest"
หัวข้อ "20 (ยี่สิบ)"
     
  ประกวดภาพถ่ายหรือคลิปนก SAVE THE BIRDS
ครั้งที่ 4
     
     


นิทรรศการศิลปกรรมอาเซียน ครั้งที่ 4

3 สิงหาคม - 15 กันยายน 2558
ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


1 2
 
 
 
1. นิทรรศการ “SEE 2 SEA”
  By ศิลปินกลุ่ม 2 เล ณ PSU Art Gallery ชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  4 - 31 กรกฎาคม 2558
   
2. การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4
  ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
  14 พฤษภาคม - 02 สิงหาคม 2558
 

   
1 2 3 4 5
 
1. หลักการที่เกี่ยวข้องกับดนตรีในทัศนของศาสนาอิสลาม
ผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน์
2. องค์ความรู้จากลักษณะจิตรกรรมประเพณีไทย สู่การเดินทาง
แห่งการสร้างสรรค์ศิลปะของศิริชัย พุ่มมาก พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน
อาจารย์ศิริชัย พุ่มมาก
3. สัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์สุธินี อินทนี
4. การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมความประทับใจแห่งสีสัน
ผ่านรูปทรงของดอกไม้ : Impression of Flowers
อาจารย์อัญชนา นังคลา
5. รูปลักษณ์ของหนังตะลุงกรณี "ตัวกากสู่งานประติมากรรมประเภทลอยตัว 
อาจารย์นิแอ นิแต